Tutaj jesteś: Strona główna REGULAMIN

§ 1 Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1.     Program – program lojalnościowy prowadzony pod nazwą „Klub Partnerów Shell Helix”, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,

2.     Produkty – produkty Shell Helix, których zakup uprawnia Uczestnika do otrzymania określonej liczby Punktów, tabela prezentująca poszczególne Produkty oraz ilość Punktów, do której otrzymania Uczestnik jest uprawniony za zakup 1 litra danego Produktu jest zamieszczona § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu,

3.     Shell – Shell Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005239, REGON 010809811, NIP 526-10-09-190, kapitał zakładowy 870.687.000,00 zł, będąca partnerem Programu,

4.     Organizator – organizator Programu, którego obowiązki pełni Motivation Direct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czeczota 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358484, NIP 521-356-87-96, REGON 142450530, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 zł,

5.     Punkty – punkty, które Uczestnik otrzymuje w zamian za zakupy Produktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

6.     Uczestnik – uczestnik Programu, którym może być podmiot spełniający łącznie następujące warunki:

a.     jest osobą fizyczną prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

b.     w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi warsztat samochodowy lub świadczy inne usługi związane z naprawą i konserwacją samochodów,

c.     dokonał prawidłowej rejestracji w Programie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

7.     Strategiczny Dystrybutor – podmiot będący partnerem Programu, który współpracuje z Shell i dokonuje sprzedaży produktów marki Shell Helix na rzecz Uczestników oraz wydaje Uczestnikom Nagrody zamówione przez Uczestników w ramach Programu. Lista Strategicznych Dystrybutorów jest umieszczona i aktualizowana przez Organizatora na Stronie Internetowej,

8.     Strona Internetowa – strona internetowa o adresie: www.shellhelix.pl wykorzystywana przez Organizatora i Shell dla celów Programu, do której dostęp (login i hasło) mają Uczestnicy i Strategiczni Dystrybutorzy,

9.     Nagrody – przedmioty, usługi lub inne świadczenia, których lista jest umieszczona i aktualizowana na Stronie Internetowej, które Uczestnik może nabyć od Strategicznego Dystrybutora w ramach Programu w promocyjnej cenie (nie większej niż 1 zł netto za każdą jedną Nagrodę) pod warunkiem zaliczenia określonej ilości Punktów na daną Nagrodę,

10.   Regulamin – niniejszy regulamin.

 

 

§ 2 Uczestnictwo w Programie

 

1.     Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik przyjmuje warunki i zasady określone w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). Naruszenie  warunków  Regulaminu może skutkować zablokowaniem konta oraz anulowaniem zgromadzonych przez Uczestnika punktów.

2.     Shell zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu  o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej programu  www.shellhelix.pl  oraz  mailem jeśli uczestnik udostępnił adres mailowy.

3.     Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Programie z powodu zmiany Regulaminu, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia go o wprowadzeniu zmiany. Uczestnik w takim wypadku jest  zobowiązany do przesłania rezygnacji do organizatora na adres mailowy podany na stronie programu.

4.     Przystąpienie Uczestnika do Programu może nastąpić w dwojaki sposób:

a.     z inicjatywy Uczestnika;

b.     z inicjatywy Strategicznego Dystrybutora.

5.     W przypadku określonym w ust. 1 Uczestnik dokonuje rejestracji w Programie poprzez wypełnienie na Stronie Internetowej formularza uzupełniając w nim następujące dane: 

a.     firma Uczestnika

b.     imię i nazwisko osoby reprezentującej Uczestnika,

c.     adres Uczestnika

d.     numer telefonu,

e.     adres email,

f.      numer NIP,

g.     oznaczenie Strategicznego Dystrybutora.

6.     Po wprowadzeniu danych o których mowa w ust. 5 powyżej Uczestnik dokona wyboru Strategicznego Dystrybutora z listy umieszczonej na Stronie Internetowej, od którego będzie nabywał Produkty

7.     Po dokonaniu wyboru Strategicznego Dystrybutora, zgodnie z ust 6 powyżej i zatwierdzeniu procesu rejestracji na Stronie Internetowej Uczestnik na podany adres email otrzyma wiadomość od Organizatora zawierającą numer karty Uczestnika (login) oraz hasło. Z chwilą zatwierdzenia rejestracji Uczestnik przystępuje do Programu.

8.     Numer karty Uczestnika (login) i hasło, o których mowa w ust 4 powyżej i ust 7 poniżej  będą wykorzystywane przez Uczestnika do logowania na Stronie Internetowej (za ich pomocą Uczestnik będzie miał dostęp do swojego konta).

9.     W przypadku określonym w ust. 4 lit b) Strategiczny Dystrybutor dokonuje rejestracji w Programie nowego Uczestnika poprzez wypełnienie na Stronie Internetowej danych dotyczących nowego Uczestnika tj.: 

a.     email,

b.     numer telefonu,

c.     numer NIP.

10.   Na podany przez Strategicznego Dystrybutora, zgodnie z ust 6 powyżej, adres email zostanie wysłana wiadomość zawierająca numer karty Uczestnika (login) oraz hasło. Rejestracja Uczestnika następuje z chwilą, w której po pierwszym logowaniu Uczestnik uzupełni formularz o pozostałe dane dotyczące Uczestnika, wymienione w ust 2 powyżej i zatwierdzi proces rejestracji na Stronie Internetowej. Zatwierdzenie jest równoznaczne z przystąpieniem Uczestnika do Programu.

11.   W trakcie Programu Organizator na wniosek Uczestnika może zmienić wybranego Strategicznego Dystrybutora lub Strategicznego Dystrybutora, z inicjatywy którego Uczestnik przystąpił do Programu. W tym celu Uczestnik powinien zgłosić odpowiedni wniosek Organizatorowi w sposób opisany w  § 7 Regulaminu.

12.   W przypadku gdy Strategiczny Dystrybutor wybrany przez Uczestnika lub inicjatywy którego Uczestnik został zarejestrowany przestanie współpracować z Shell – Organizator przyporządkuje Uczestnika do innego Strategicznego Dystrybutora, o czym powiadomi Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym przypadku zakupy Produktów dokonane przez Uczestnika u poprzedniego Strategicznego Dystrybutora, a niewprowadzone przez poprzedniego Strategicznego Dystrybutora na Stronę Internetową zgodnie z  § 4 ust 2 niniejszego Regulaminu  - zostaną wprowadzone przez nowego Strategicznego Dystrybutora.

13.   W trakcie trwania Programu Uczestnik może zmieniać swoje dane w następującym zakresie: email, numer telefonu, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli Uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) lub adres siedziby (w przypadku gdy Uczestnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). W celu zmiany, uzupełnienia lub weryfikacji pozostałych danych dotyczących Uczestnika – Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem w sposób określony w § 7 Regulaminu.

14.   Uczestnik w czasie trwania Programu może złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie. Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesłane na adres Motivation Direct sp. z o.o., ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa. W przypadku ponownego przystąpienia do Programu nie ma możliwości przeniesienia Punktów otrzymanych przed rezygnacją z Programu.

15.   W przypadku gdy Shell przejmie obowiązki Organizatora w trakcie trwania Programu oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie należy przesłać na adres: Biuro Obsługi Klienta, Shell Polska sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 7A, 02-366 Warszawa, z dopiskiem „Klub Partnerów Helix – rezygnacja”.

 

§ 3 Ujawnienie hasła i numeru Uczestnika

 

1.     Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy numeru karty Uczestnika (loginu) i hasła Uczestnika. Powyższy obowiązek nie dotyczy ujawnienia numeru Uczestnika Strategicznemu Dystrybutorowi, u którego Uczestnik dokonuje zakupu Produktów.

2.     Uczestnik może zmieniać hasło do konta Uczestnika.

3.     W przypadku gdy Uczestnik zapomni hasła – po wybraniu przycisku „Zapomniałeś hasła?” – Organizator prześle na adres email podany przez Uczestnika (lub Strategicznego Dystrybutora) przypomnienie hasła.

4.     W przypadku ujawnienia lub utraty numeru Uczestnika lub hasła na rzecz nieuprawnionego podmiotu – Uczestnik jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Organizatora w sposób określony w § 7 Regulaminu.

5.     Wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem numeru karty Uczestnika (loginu) i hasła Uczestnika, w szczególności zamówienie Nagrody, podjęte przed powiadomieniem Organizatora o ujawnieniu lub utracie loginu i hasła - traktowane będą jako działania Uczestnika.  Organizator i Shell nie ponoszą odpowiedzialności za działania podjęte z wykorzystaniem numeru karty Uczestnika (loginu) i hasła Uczestnika przed powiadomieniem o ujawnieniu lub utracie numeru Uczestnika i hasła, zgodnie z ust 4 powyżej.

6.     W przypadku zawiadomienia o ujawnieniu lub utracie numeru Uczestnika lub hasła przez Uczestnika Organizator może tymczasowo zablokować konto Uczestnika do chwili wyjaśnienia sprawy.

 

 

§ 4 Otrzymywanie Punktów w Programie

 

1.     Uczestnik może otrzymać Punkty w zamian za zakupy Produktów dokonane u Strategicznego Dystrybutora obsługującego danego Uczestnika w Programie. Za zakupiony Produkt uważa się Produkt, na który została wystawiona faktura.

2.     Punkty uważa sią za otrzymane przez Uczestnika z chwilą rejestracji Punktów na Stronie Internetowej wyłącznie przez Strategicznego Dystrybutora, obsługującego danego Uczestnika w Programie. W tym celu Strategiczny Dystrybutor w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury na Produkty wprowadza dane dotyczące ilości i rodzaju zakupionych Produktów oraz numer dowodu zakupu. Po wprowadzeniu w/w danych Strategiczny Dystrybutor zatwierdza dane, w wyniku czego następuje rejestracja Punktów na Stronie Internetowej. Organizator powiadomi Uczestnika o otrzymaniu Punktów przez Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.     Otrzymane Punkty za zakupy poszczególnych Produktów, posiadają następującą wartość:

OLEJE SILNIKOWE - SAMOCHODY OSOBOWE

PRODUKT

LICZBA PUNKTÓW ZA 1L

SHELL HELIX HX8 5W-40

3

SHELL HELIX HX8 ECT 5W-40

3

SHELL HELIX HX8 ECT C3 5W-30

3

SHELL HELIX HX8 Synthetic 5W-40

3

SHELL HELIX ULTRA 5W-30

3
SHELL HELIX ULTRA ECT 0W-30 3
SHELL HELIX ULTRA ECT 5W-30 3
SHELL HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30 3
SHELL HELIX ULTRA SN 0W-20 3

SHELL HELIX ULTRA 0W-40

2

SHELL HELIX ULTRA A5/B5 0W-30

2

SHELL HELIX ULTRA 5W-40

2

SHELL HELIX ULTRA DIESEL 5W-40

2

SHELL HELIX HX8 ECT 5W-30

2

SHELL HELIX HX7 5W-40

2

SHELL HELIX HX7 ECT 5W-40

2

SHELL HELIX HX7 10W-40

1

SHELL HELIX HX7 DIESEL 10W-40

1

SHELL HELIX HX5 15W-40

0,5

 

 OLEJE PRZEKŁADNIOWE - SAMOCHODOWE

PRODUKT

LICZBA PUNKTÓW ZA 1L

SHELL SPIRAXS5 ATE 75W-90

3

SHELL SPIRAX S4 G 75W-90

3

SHELL SPIRAX S4 G 75W-80

3

SHELL SPIRAX S2 A 80W-90

2

 

 

PŁYNY HUDRAULICZNO-PRZEKŁADNIOWE, UTTO I ATF 

PRODUKT

LICZBA PUNKTÓW ZA 1L

SHELL SPIRAX S4 ATF HDX

3

SHELL SPIRAX S2 ATF AX

2

 

 

SMARY PLASTYCZNE 

PRODUKT

LICZBA PUNKTÓW ZA  1KG

SHELL GADUS S3 V220C 2

3

SHELL GADUS S2 V220 2

3

 

 

OLEJE SILNIKOWE MOTOCYKLOWE  

PRODUKT

LICZBA PUNKTÓW ZA 1L

ADVANCE 4T ULTRA 10W-40

2

ADVANCE 4T ULTRA 15W-50

2

ADVANCE 4T AX7 ULTRA 10W-40

2

ADVANCE 4T AX7 ULTRA 15W-50

2

ADVANCE ULTRA 2T

1

ADVANCE VSX

1

4.     Liczba Punktów otrzymanych przez Uczestnika jest dostępna na Stronie Internetowej po uprzednim zalogowaniu się przez Uczestnika (na koncie Uczestnika).

5.     Niezależnie od Punktów otrzymywanych za zakup Produktów, Uczestnik może otrzymać dodatkowe punkty na zasadach odrębnie ustalanych i ogłaszanych przez Organizatora lub Shell w związku z organizacją innych akcji promocyjnych, programów lub konkursów związanych z Programem. Organizator lub Shell zaprosi Uczestników do udziału w w/w akcjach promocyjnych lub konkursach za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączenia telefonicznego lub przesyłki pocztowej, na co Uczestnicy przystępując do Programu wyrażają zgodę.

 

 

§ 5 Blokowanie Punktów

 

1.     Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania Punktów, pomimo że zostały zarejestrowane  na jego koncie w szczególności gdy:

a.     Punkty zostały zarejestrowane przez Strategicznego Dystrybutora, który został usunięty z listy Strategicznych Dystrybutorów dostępnej na Stronie Internetowej (po usunięciu z listy Strategicznych Dystrybutorów) lub przez inną nieuprawnioną osobę,

b.     rodzaj lub ilość zakupionych przez Uczestnika Produktów zostały wprowadzone na Stronie Internetowej w nieprawidłowej wysokości,

c.     Uczestnik dokonał zwrotu zakupionego Produktu (za zakup którego otrzymał Punkty),

d.     Uczestnik nie dokonał zapłaty za Produkty w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności faktury VAT (obejmującej cenę za dane Produkty),

e.     zakupu Produktu dokonał inny podmiot niż Uczestnik,

f.      jeżeli Punkty zostały zgromadzone w inny, sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu sposób.

2.     Organizator lub Partner są uprawnieni do podjęcia działań mających na celu weryfikację czy wprowadzone na Stronie Internetowej dane dotyczące zakupionych Produktów są prawidłowe lub czy Uczestnik jest uprawniony do otrzymania Punktów zgromadzonych na jego koncie.

3.     Przed podjęciem czynności o których mowa w ust. 2 powyżej, Organizator może zablokować możliwość wymiany przez Uczestnika Punktów, których dotyczą wątpliwości – do czasu wyjaśnienia sprawy.

4.     W przypadku gdy w toku działań, o których mowa w ust. 2 powyżej, okaże się, że Uczestnik nie powinien otrzymać  Punktów – możliwość wymiany Punktów (do których prawa Użytkownik nie nabył) na Nagrody będzie zablokowana w trakcie trwania Programu, a po zakończeniu Programu Punkty zostaną usunięte z konta Uczestnika bez możliwości wymiany ich na Nagrody.

5.     Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika po dniu 30 września 2014, których Uczestnik nie wymienił na Nagrodę (tj. nie złożył zamówienia na Nagrodę zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu) w ciągu 4 lat od dnia zarejestrowania Punktów na koncie Uczestnika – zostają automatycznie usunięte z konta Uczestnika, bez możliwości wymiany ich na Nagrody.

 

 

§ 6 Nagrody oraz ich wydanie

 

1.     Uczestnik może zaliczyć Punkty na Nagrody i w związku z tym nabywać Nagrody w promocyjnej cenie (nie większej niż 1 zł netto za każdą jedną Nagrodę) od Strategicznego Dystrybutora. Ilość Punktów, która powinna zostać zaliczona na daną Nagrodę w celu nabycia uprawnienia do zakupu danej Nagrody w promocyjnej cenie jest umieszczona w katalogu Nagród dostępnym na Stronie Internetowej

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w Programie, w tym dodania nowych Nagród, usunięcia dotychczasowych Nagród lub zmiany ilości Punktów dla każdej z Nagród, których zaliczenie na daną Nagrodę uprawnia Uczestnika do nabycia danej Nagrody w promocyjnej cenią, nie większej niż 1 zł (wartość punktowa Nagrody) . Zmiana Nagród w Programie nastąpi poprzez aktualizację katalogu Nagród dostępnego na Stronie Internetowej i nie stanowi zmiany Regulaminu.

3.     Aby zaliczyć otrzymane Punkty na Nagrodę i nabyć Nagrodę w promocyjnej cenie  Uczestnik powinien złożyć zamówienie na Nagrodę za pośrednictwem Strony Internetowej. W tym celu Uczestnik powinien po zalogowaniu się na Stronie Internetowej (na swoje konto) dokonać następujących czynności

a.     dokonać wyboru Nagrody z obowiązującego w chwili dokonywania przez niego zamówienia na Nagrodę katalogu Nagród na Stronie Internetowej (etap I),

b.     wskazać adres do wysyłki Nagrody (etap II),

c.     potwierdzić złożenie zamówienia na Nagrodę poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku (etap III).

4.     Zamówienie na Nagrodę uważa się za złożone z chwilą jego potwierdzenia przez Strategicznego Dystrybutora (etap IV).

5.     W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Uczestnika z jego konta odejmowane są Punkty w ilości odpowiadającej wartości punktowej zamówionej Nagrody, z tym że w pierwszej kolejności odjęciu podlegają Punkty zarejestrowane na koncie Uczestnika najwcześniej.

6.     Nagroda zostanie dostarczona Uczestnikowi przez Strategicznego Dystrybutora w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na Nagrodę, za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej na adres do wysyłki podany przez Uczestnika, o którym mowa w ust 3 lit. b) powyżej.

7.     W przypadku gdy Nagroda nie będzie mogła być wysłana w terminie określonym w ust 6 powyżej z powodu niedostępności Nagrody lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora lub partnerów Programu (Shell lub Strategicznego Dystrybutora) – Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie  oraz o przewidywalnym terminie wysyłki Nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku gdy wysyłka Nagrody nie będzie możliwa po upływie w/w terminu Organizator zwróci na konto Uczestnika Punkty za niezrealizowane zamówienie na Nagrodę.

8.     Strategiczny Dystrybutor wystawi na rzecz Uczestnika odpowiednią fakturę VAT obejmującą ceny promocje za Nagrody zamówione przez Uczestnika.

9.     Obowiązek rozliczenia podatku w związku z nabyciem Nagrody z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.

 

 

§ 7 Kontakt z Organizatorem

 

1.     Informacje związane z funkcjonowaniem Programu, Uczestnicy mogą uzyskać telefonicznie pod nr tel. (22) 213 89 35 codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 16.00 lub wysyłając wiadomości tekstową do Organizatora za pomocą Strony Internetowej w zakładce – Kontakt.

2.     Po nawiązaniu połączenia telefonicznego Uczestnik może zostać poproszony o podanie danych, o których mowa w § 2 ust 2 Regulaminu w celu weryfikacji.

 

 

§ 8 Reklamacje

 

1.     Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w przebiegu Programu, w szczególności reklamacji dotyczących zgodności Nagrody ze złożonym zamówieniem na Nagrodę.

2.     Wszelkie reklamacje związane z Programem należy zgłaszać Organizatorowi na piśmie na adres: Motivation Direct sp. z o.o., ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa, z dopiskiem „Klub Partnerów Helix - reklamacja” nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające zgłoszenia reklamacji.

3.     W przypadku gdy Shell przejmie obowiązki Organizatora w trakcie trwania Programu reklamacje należy zgłaszać Shell na adres: Biuro Obsługi Klienta, Shell Polska sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 7A, 02-366 Warszawa, z dopiskiem „Klub Partnerów Helix - reklamacja” w terminie określonym w ust 2 powyżej.

4.     W związku z rozpatrywaniem reklamacji Organizator może zobowiązać Uczestnika do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających zakup Produktów, za który Uczestnik otrzymał lub powinien otrzymać Punkty lub zakup Nagród w promocyjnych cenach.

5.     Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku gdy nie będzie to możliwe, w szczególności w przypadku gdy Uczestnik nie przedstawi kopii dokumentów potwierdzających zakup Produktów lub zakup Nagród w promocyjnych cenach – Organizator powiadomi Uczestnika o przyczynach uchybienia w/w terminowi oraz o przewidywalnym terminie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.     Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub niezawierające wymaganych danych Uczestnika Promocji nie będą rozpatrywane.

7.     Niezgłoszenie roszczeń w  terminie  określonym w ust 2 powyżej oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika niezgłoszonego roszczenia.

 

 

§ 9 Dane osobowe

 

1.     Uczestnicy będący osobami fizycznymi przystępując do Programu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Shell oraz Organizatora, a także przez inne podmioty, z którymi Shell współpracuje przy realizacji Programu w celach związanych z przeprowadzeniem Programu, wydaniem Nagród lub przeprowadzeniem postepowania reklamacyjnego.

2.     Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi będą przetwarzane w celu zapewnienia uczestnictwa w Programie, w szczególności do kontaktu z nim w celu poinformowania go o wyniku rozpatrzenia reklamacji, doręczenia Nagrody lub przekazania innych informacji związanych z Programem.

3.     Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będących osobami fizycznymi jest spółka Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r 7A.

4.     Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) z późn. zm.)/art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnianie mu Uczestnictwa w Programie. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym w razie cofnięcia zgody dalsze jego uczestnictwo w Programie nie jest możliwe.

5.     Uczestnik będący osobą fizyczną ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

6.     W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z  przepisami prawa o ochronie danych osobowych Uczestnik będący osobą fizyczną będzie uprawniony do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych),

7.     Dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie Organizatorowi, Strategicznym Dystrybutorom i innym podmiotom trzecim, świadczącym odpowiednie usługi na rzecz Organizatora lub Shell mające w związku z realizacji Programu.

8.     Dane osobowe Uczestników będą przetwarzanie przez Shell i Organizatora nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Programu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną przez Organizatora i Shell zniszczone lub wykasowane.

 

 

§ 10 Ważność Punktów

  1. Punkty  wydane po dniu 30 września 2014 r. zachowują ważność przez okres 4 lat  od dnia ich przyznania.  
  2. Organizator unieważnia Punkty starsze niż 4 lata co roku 31 grudnia począwszy od 2017r.
  3. Shell wyklucza z Programu Uczestnika i unieważnia Punkty znajdujące się na jego Karcie, jeżeli Uczestnik nie jest aktywny przez okres 12 miesięcy. Pod pojęciem nieaktywności Uczestnika rozumie się sytuację, w której Uczestnik nie dokonał zakupu, od Startegicznego Dystrybutora z którym był związany w programie.
     

§ 11 Zmiany i likwidacja Programu

 

1.     Shell może dowolnie zadecydować o zakończeniu Programu.

2.     Obwieszczenie zakończenia Programu będzie przez  Shell udostępnione na stronie programu z wyprzedzeniem przynajmniej 60 dni. Obwieszczenie będzie zawierać szczegółowe warunki  zakończenia i datę ostatecznego terminu wymiany Punktów.

3.     Po zakończeniu Programu Punkty nie mogą być  gromadzone ani wymieniane na Nagrody.

 

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

1.     Przystępując do Programu Uczestnik wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

2.     Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem zamieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie Internetowej. Uczestnicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub przesyłki pocztowej.

4.     Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

5.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

6.     Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Programem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

7.     Organizator i Shell wskazują, że Shell może przejąć obowiązki Organizatora w trakcie trwania Programu, o czym Uczestnicy zostaną uprzednio powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub przesyłki pocztowej.

 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 października 2019  roku.