Tutaj jesteś: Strona główna REGULAMIN

§ 1 Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1.     Program – program lojalnościowy prowadzony pod nazwą „Klub Partnerów Shell Helix”, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,

2.     Produkty – produkty Shell których zakup uprawnia Uczestnika do otrzymania określonej liczby Punktów, tabela prezentująca poszczególne Produkty oraz ilość Punktów, do której otrzymania Uczestnik jest uprawniony za zakup 1 litra danego Produktu jest zamieszczona § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu,

3.     Shell – Shell Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005239, REGON 010809811, NIP 526-10-09-190, kapitał zakładowy 870.687.000,00 zł, będąca partnerem Programu,

4.     Organizator – organizator Programu, którego obowiązki pełni Motivation Direct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czeczota 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358484, NIP 521-356-87-96, REGON 142450530, z kapitałem zakładowym w wysokości 75.000,00 zł,

5.     Punkty – punkty, które Uczestnik otrzymuje w zamian za zakupy Produktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

6.     Uczestnik – uczestnik Programu, którym może być podmiot spełniający łącznie następujące warunki:

a.     jest osobą fizyczną prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

b.     w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi warsztat samochodowy lub świadczy inne usługi związane z naprawą i konserwacją samochodów,

c.     dokonał prawidłowej rejestracji w Programie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

7.     Strategiczny Dystrybutor – podmiot będący partnerem Programu, który współpracuje z Shell i dokonuje sprzedaży Produktów na rzecz Uczestników oraz wydaje Uczestnikom Nagrody zamówione przez Uczestników w ramach Programu. Lista Strategicznych Dystrybutorów jest umieszczona i aktualizowana przez Organizatora na Stronie Internetowej,

8.     Strona Internetowa – strona internetowa o adresie: www.shellhelix.pl wykorzystywana przez Organizatora i Shell dla celów Programu, do której dostęp (login i hasło) mają Uczestnicy i Strategiczni Dystrybutorzy,

9.     Nagrody – przedmioty, usługi lub inne świadczenia, których lista jest umieszczona i aktualizowana na Stronie Internetowej, które Uczestnik może nabyć od Strategicznego Dystrybutora w ramach Programu w promocyjnej cenie (nie większej niż 1 zł netto za każdą jedną Nagrodę) pod warunkiem zaliczenia określonej ilości Punktów na daną Nagrodę,

10.   Regulamin – niniejszy regulamin.

 

 

§ 2 Uczestnictwo w Programie

 

1.     Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik przyjmuje warunki i zasady określone w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). Naruszenie  warunków Regulaminu może skutkować zablokowaniem konta oraz anulowaniem zgromadzonych przez Uczestnika punktów.

2.     Shell zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej programu  www.shellhelix.pl  oraz mailem jeśli uczestnik udostępnił adres mailowy.

3.    Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Programie z powodu zmiany Regulaminu, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia go o wprowadzeniu zmiany. Uczestnik w takim wypadku jest  zobowiązany do przesłania rezygnacji do organizatora na adres mailowy podany na stronie programu.

4.    Przystąpienie Uczestnika do Programu może nastąpić w dwojaki sposób:

a.     z inicjatywy Uczestnika;

b.     z inicjatywy Strategicznego Dystrybutora.

 

5.     W przypadku określonym w ust. 4 lit a) Uczestnik dokonuje rejestracji w Programie poprzez wypełnienie na Stronie Internetowej formularza uzupełniając w nim następujące dane: 

a.     firma Uczestnika

b.     imię i nazwisko osoby reprezentującej Uczestnika,

c.     miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli Uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) lub adres siedziby (w przypadku gdy Uczestnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)

d.     numer telefonu,

e.     adres email,

f.      numer NIP,

g.     oznaczenie Strategicznego Dystrybutora.

 

6.     Wybór dystrybutora na stronie internetowej (ust. 5 lit. g) oznacza przypisanie Uczestnika do Strategicznego Dystrybutora  jako podmiotu, od którego uczestnik będzie nabywał Produkty i który będzie dokonywał rozliczenia zakupów Uczestnika w celu uzyskania nagród a także przekazywał informacje w tym zakresie Organizatorowi.

7.     Po dokonaniu wyboru Strategicznego Dystrybutora, zgodnie z ust 6 powyżej i zatwierdzeniu procesu rejestracji na Stronie Internetowej Uczestnik na podany adres email otrzyma wiadomość od Organizatora zawierającą login Uczestnika oraz hasło. Z chwilą zatwierdzenia rejestracji Uczestnik przystępuje do Programu.

8.     Login i hasło, o których mowa w ust 7 będą wykorzystywane przez Uczestnika do logowania na Stronie Internetowej (za ich pomocą Uczestnik będzie miał dostęp do swojego konta).

9.     W przypadku określonym w ust. 4 lit b) Strategiczny Dystrybutor dokonuje rejestracji w Programie nowego Uczestnika w porozumieniu z nim, poprzez wypełnienie na Stronie Internetowej danych dotyczących nowego Uczestnika tj.: 

a.     email,

b.     numer telefonu,

c.     numer NIP.

10.   Na podany przez Strategicznego Dystrybutora  adres email zostanie wysłana do Uczestnika wiadomość zawierająca jego login i hasło. Rejestracja Uczestnika następuje z chwilą, w której po pierwszym logowaniu Uczestnik uzupełni formularz o pozostałe dane dotyczące Uczestnika, wymienione w ust 5 powyżej i zatwierdzi proces rejestracji na Stronie Internetowej. Zatwierdzenie jest równoznaczne z przystąpieniem Uczestnika do Programu.

11.   W trakcie Programu Organizator na wniosek Uczestnika może zmienić wybranego Strategicznego Dystrybutora, z inicjatywy którego Uczestnik przystąpił do Programu. W tym celu Uczestnik powinien zgłosić odpowiedni wniosek Organizatorowi w sposób opisany w  § 7 Regulaminu.

12.   W przypadku gdy Strategiczny Dystrybutor wybrany przez Uczestnika lub z inicjatywy którego Uczestnik został zarejestrowany przestanie współpracować z Shell – Organizator przyporządkuje Uczestnika do innego Strategicznego Dystrybutora, o czym powiadomi Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym przypadku zakupy Produktów dokonane przez Uczestnika u poprzedniego Strategicznego Dystrybutora, a niewprowadzone przez poprzedniego Strategicznego Dystrybutora na Stronę Internetową zgodnie z  § 4 ust 2 niniejszego Regulaminu - zostaną wprowadzone przez nowego Strategicznego Dystrybutora.

13.   W trakcie trwania Programu Uczestnik może zmieniać swoje dane w następującym zakresie: email, numer telefonu, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli Uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) lub adres siedziby (w przypadku gdy Uczestnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). W celu zmiany, uzupełnienia lub weryfikacji pozostałych danych dotyczących Uczestnika – Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem w sposób określony w § 7 Regulaminu.

14.   Uczestnik w czasie trwania Programu może złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie. Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej i przesłane na adres Motivation Direct sp. z o.o., ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa. Uczestnik może złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie również za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres info@shellhelix.pl. W przypadku ponownego przystąpienia do Programu nie ma możliwości przeniesienia Punktów otrzymanych przed rezygnacją z Programu.

15.   W razie powiadomienia Uczestnika o przejęciu przez Shell obowiązków Organizatora w trakcie trwania Programu, wszelkie oświadczenia, w tym oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie należy przesłać na adres: Biuro Obsługi Klienta, Shell Polska sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 7A, 02-366 Warszawa, z dopiskiem „Klub Partnerów Helix” Uczestnik może składać wszelkie oświadczenia, w tym o rezygnacji z udziału w Programie również za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres info@shellhelix.pl.

 

§ 3 Ujawnienie hasła i numeru Uczestnika

 

1.     Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła Uczestnika. Powyższy obowiązek nie dotyczy ujawnienia numeru Uczestnika Strategicznemu Dystrybutorowi, u którego Uczestnik dokonuje zakupu Produktów.

2.     Uczestnik może zmieniać hasło do konta Uczestnika.

3.     W przypadku gdy Uczestnik zapomni hasła – po wybraniu przycisku „Zapomniałeś hasła?” – Organizator prześle na adres email podany przez Uczestnika (lub Strategicznego Dystrybutora) przypomnienie hasła.

4.     W przypadku ujawnienia lub utraty numeru Uczestnika lub hasła na rzecz nieuprawnionego podmiotu – Uczestnik jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Organizatora w sposób określony w § 7 Regulaminu.

5.     Wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem loginu i hasła Uczestnika, w szczególności zamówienie Nagrody, podjęte przed powiadomieniem Organizatora o ujawnieniu lub utracie loginu i hasła - traktowane będą jako działania Uczestnika.  Organizator i Shell nie ponoszą odpowiedzialności za działania podjęte z wykorzystaniem loginu i hasła Uczestnika przed powiadomieniem o ujawnieniu lub utracie numeru Uczestnika i hasła, zgodnie z ust 4 powyżej.

6.     W przypadku zawiadomienia o ujawnieniu lub utracie numeru Uczestnika lub hasła przez Uczestnika Organizator może tymczasowo zablokować konto Uczestnika do chwili wyjaśnienia sprawy.

 

 

§ 4 Otrzymywanie Punktów w Programie

 

1.     Uczestnik może otrzymać Punkty w zamian za zakupy Produktów dokonane u Strategicznego Dystrybutora obsługującego danego Uczestnika w Programie. Za zakupiony Produkt uważa się Produkt, na który została wystawiona faktura.

2.     Punkty uważa się za otrzymane przez Uczestnika z chwilą rejestracji Punktów na Stronie Internetowej wyłącznie przez Strategicznego Dystrybutora, obsługującego danego Uczestnika w Programie. W tym celu Strategiczny Dystrybutor w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury na Produkty wprowadza dane dotyczące ilości i rodzaju zakupionych Produktów oraz numer dowodu zakupu. Po wprowadzeniu w/w danych Strategiczny Dystrybutor zatwierdza dane, w wyniku czego następuje rejestracja Punktów na Stronie Internetowej. Organizator powiadomi Uczestnika o otrzymaniu Punktów przez Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.     Otrzymane Punkty za zakupy poszczególnych Produktów, posiadają następującą wartość:

OLEJE SILNIKOWE - SAMOCHODY OSOBOWE

PRODUKT

LICZBA PUNKTÓW ZA 1L

SHELL HELIX HX8 5W-40

3

SHELL HELIX HX8 ECT 5W-40

3

SHELL HELIX HX8 ECT C3 5W-30

3

SHELL HELIX HX8 Synthetic 5W-40

3

SHELL HELIX ULTRA 5W-30

3
SHELL HELIX ULTRA ECT 0W-30 3
SHELL HELIX ULTRA ECT 5W-30 3
SHELL HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30 3
SHELL HELIX ULTRA SN 0W-20 3

SHELL HELIX ULTRA 0W-40

2

SHELL HELIX ULTRA A5/B5 0W-30

2

SHELL HELIX ULTRA 5W-40

2

SHELL HELIX ULTRA DIESEL 5W-40

2

SHELL HELIX HX8 ECT 5W-30

2

SHELL HELIX HX7 5W-40

2

SHELL HELIX HX7 ECT 5W-40

2

SHELL HELIX HX7 10W-40

1

SHELL HELIX HX7 DIESEL 10W-40

1

SHELL HELIX HX5 15W-40

0,5

 

 OLEJE PRZEKŁADNIOWE - SAMOCHODOWE

PRODUKT

LICZBA PUNKTÓW ZA 1L

SHELL SPIRAXS5 ATE 75W-90

3

SHELL SPIRAX S4 G 75W-90

3

SHELL SPIRAX S4 G 75W-80

3

SHELL SPIRAX S2 A 80W-90

2

 

 

PŁYNY HUDRAULICZNO-PRZEKŁADNIOWE, UTTO I ATF 

PRODUKT

LICZBA PUNKTÓW ZA 1L

SHELL SPIRAX S4 ATF HDX

3

SHELL SPIRAX S2 ATF AX

2

 

 

SMARY PLASTYCZNE 

PRODUKT

LICZBA PUNKTÓW ZA  1KG

SHELL GADUS S3 V220C 2

3

SHELL GADUS S2 V220 2

3

 

 

OLEJE SILNIKOWE MOTOCYKLOWE  

PRODUKT

LICZBA PUNKTÓW ZA 1L

ADVANCE 4T ULTRA 10W-40

2

ADVANCE 4T ULTRA 15W-50

2

ADVANCE 4T AX7 ULTRA 10W-40

2

ADVANCE 4T AX7 ULTRA 15W-50

2

ADVANCE ULTRA 2T

1

ADVANCE VSX

1

4.     Liczba Punktów otrzymanych przez Uczestnika jest dostępna na Stronie Internetowej po uprzednim zalogowaniu się przez Uczestnika na swoim koncie. -

5.     Niezależnie od Punktów otrzymywanych za zakup Produktów, Uczestnik może otrzymać dodatkowe punkty na zasadach odrębnie ustalanych i ogłaszanych przez Organizatora lub Shell w związku z organizacją innych akcji promocyjnych, programów lub konkursów związanych z Programem. Organizator lub Shell zaprosi Uczestników do udziału w w/w akcjach promocyjnych lub konkursach za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączenia telefonicznego lub przesyłki pocztowej.

 

 

 

§ 5 Blokowanie Punktów

 

1.     Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania Punktów, nawet jeśli zostały zarejestrowane  na jego koncie gdy:

a)     rodzaj lub ilość zakupionych przez Uczestnika Produktów zostały wprowadzone na Stronie Internetowej w nieprawidłowej wysokości,

b)     Uczestnik dokonał zwrotu zakupionego Produktu (za zakup którego otrzymał Punkty),

c)      Uczestnik nie dokonał zapłaty za Produkty w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności faktury VAT (obejmującej cenę za dane Produkty),

d)     zakupu Produktu dokonał inny podmiot niż Uczestnik,

e)     jeżeli Punkty zostały zgromadzone w inny, sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu sposób.

2.     Organizator jest uprawniony do podjęcia działań mających na celu weryfikację czy wprowadzone na Stronie Internetowej dane dotyczące zakupionych Produktów są prawidłowe lub czy Uczestnik jest uprawniony do otrzymania Punktów zgromadzonych na jego koncie.

3.     Przed podjęciem czynności o których mowa w ust. 2 powyżej, Organizator może zablokować możliwość wymiany przez Uczestnika Punktów, których dotyczą wątpliwości – do czasu wyjaśnienia sprawy.

4.     W przypadku gdy w toku działań, o których mowa w ust. 2 powyżej, okaże się, że Uczestnik nie powinien otrzymać  Punktów – możliwość wymiany Punktów (do których prawa Użytkownik nie nabył) na Nagrody będzie zablokowana w trakcie trwania Programu, a po zakończeniu Programu Punkty zostaną usunięte z konta Uczestnika bez możliwości wymiany ich na Nagrody.

5.     Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika po dniu 30 września 2014, których Uczestnik nie wymienił na Nagrodę (tj. nie złożył zamówienia na Nagrodę zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu) w ciągu 4 lat od dnia zarejestrowania Punktów na koncie Uczestnika – zostają automatycznie usunięte z konta Uczestnika, bez możliwości wymiany ich na Nagrody.

 

 

§ 6 Nagrody oraz ich wydanie

 

1.     Uczestnik może zaliczyć Punkty na Nagrody i w związku z tym nabywać Nagrody w promocyjnej cenie (nie większej niż 1 zł netto za każdą jedną Nagrodę) od Strategicznego Dystrybutora. Ilość Punktów, która powinna zostać zaliczona na daną Nagrodę w celu nabycia uprawnienia do zakupu danej Nagrody w promocyjnej cenie jest umieszczona w katalogu Nagród dostępnym na Stronie Internetowej

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w Programie, w tym dodania nowych Nagród, usunięcia dotychczasowych Nagród lub zmiany ilości Punktów dla każdej z Nagród, których zaliczenie na daną Nagrodę uprawnia Uczestnika do nabycia danej Nagrody w promocyjnej cenią, nie większej niż 1 zł (wartość punktowa Nagrody). Zmiana Nagród w Programie nastąpi poprzez aktualizację katalogu Nagród dostępnego na Stronie Internetowej i nie stanowi zmiany Regulaminu.

3.     Aby zaliczyć otrzymane Punkty na Nagrodę i nabyć Nagrodę w promocyjnej cenie  Uczestnik powinien złożyć zamówienie na Nagrodę za pośrednictwem Strony Internetowej. W tym celu Uczestnik powinien po zalogowaniu się na Stronie Internetowej (na swoje konto) dokonać następujących czynności

a.     dokonać wyboru Nagrody z obowiązującego w chwili dokonywania przez niego zamówienia na Nagrodę katalogu Nagród na Stronie Internetowej (etap I),

b.     potwierdzić, czy adres do wysyłki na nagrody jest równoznaczny z adresem wskazanym przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym zgodnie z § 2 ust. 5 lit. c lub wskazać inny adres do wysyłki Nagrody (etap II),

c.     potwierdzić złożenie zamówienia na Nagrodę poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku (etap III).

4.     Zamówienie na Nagrodę uważa się za złożone z chwilą jego potwierdzenia przez Strategicznego Dystrybutora (etap IV).

5.     W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Uczestnika z jego konta odejmowane są Punkty w ilości odpowiadającej wartości punktowej zamówionej Nagrody, z tym że w pierwszej kolejności odjęciu podlegają Punkty zarejestrowane na koncie Uczestnika najwcześniej.

6.     Nagroda zostanie dostarczona Uczestnikowi przez Strategicznego Dystrybutora w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na Nagrodę, za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej na adres do wysyłki podany przez Uczestnika, o którym mowa w ust 3 lit. b) powyżej.

7.     W przypadku gdy Nagroda nie będzie mogła być wysłana w terminie określonym w ust 6 powyżej z powodu niedostępności Nagrody lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora lub partnerów Programu (Shell lub Strategicznego Dystrybutora) – Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie oraz o przewidywalnym terminie wysyłki Nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku gdy wysyłka Nagrody nie będzie możliwa po upływie w/w terminu Organizator zwróci na konto Uczestnika Punkty za niezrealizowane zamówienie na Nagrodę.

8.     Strategiczny Dystrybutor wystawi na rzecz Uczestnika odpowiednią fakturę VAT obejmującą ceny i promocje za Nagrody zamówione przez Uczestnika.

9.     Obowiązek rozliczenia podatku w związku z nabyciem Nagrody z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.

 

§ 7 Kontakt z Organizatorem

 

1.     Informacje związane z funkcjonowaniem Programu, Uczestnicy mogą uzyskać telefonicznie pod nr tel. (22) 213 89 35 codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 16.00 lub wysyłając wiadomości tekstową do Organizatora za pomocą Strony Internetowej w zakładce – Kontakt.

2.     Po nawiązaniu połączenia telefonicznego Uczestnik może zostać poproszony o podanie danych, o których mowa w § 2 ust 5 Regulaminu w celu weryfikacji.

 

 

§ 8 Reklamacje

 

1.     Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w przebiegu Programu, w szczególności reklamacji dotyczących zgodności Nagrody ze złożonym zamówieniem na Nagrodę.

2.     Wszelkie reklamacje związane z Programem należy zgłaszać Organizatorowi na piśmie na adres: Motivation Direct sp. z o.o., ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa, z dopiskiem „Klub Partnerów Helix - reklamacja” lub za pośrednictwem wiadomości email na adres info@shellhelix.pl nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające zgłoszenia reklamacji.

3.    W przypadku powiadomienia Uczestnika, że Shell przejmuje obowiązki Organizatora w trakcie trwania Programu reklamacje należy zgłaszać Shell na adres: Biuro Obsługi Klienta, Shell Polska sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 7A, 02-366 Warszawa, z dopiskiem „Klub Partnerów Helix - reklamacja” lub za pośrednictwem wiadomości email na adres Justyna.Goraj@shell.com w terminie określonym w ust 2 powyżej.

4.     W związku z rozpatrywaniem reklamacji Organizator może zobowiązać Uczestnika do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających zakup Produktów, za który Uczestnik otrzymał lub powinien otrzymać Punkty lub zakup Nagród w promocyjnych cenach.

5.     Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku gdy nie będzie to możliwe, w szczególności w przypadku gdy Uczestnik nie przedstawi kopii dokumentów potwierdzających zakup Produktów lub zakup Nagród w promocyjnych cenach – Organizator powiadomi Uczestnika o przyczynach uchybienia w/w terminowi oraz o przewidywalnym terminie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.     Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub niezawierające wymaganych danych Uczestnika Promocji nie będą rozpatrywane.

 

 

§ 9 Dane osobowe

 

1.    Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będących osobami fizycznymi jest Shell Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskie 1920 R. nr 7 A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000005239, REGON: 01080981100000, NIP: 5261009190, o kapitale zakładowym w wysokości 870.687.000,00 zł. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem Shell Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7A, 02 –366 Warszawa lub mailem na adres info@shellhelix.pl

 

2.   Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Organizatorowi Programu i innym podmiotom współpracującym w celu technicznej obsługi Programu, na podstawie odrębnego porozumienia.    

 

3.   Przesłanie przez Uczestnika formularza rejestracyjnego przy zgłoszeniu do Programu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w Programie zgodnie z Regulaminem. Uczestnik podaje w tym celu swoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko Uczestnika, adres Uczestnika, numer telefonu, adres email, numer NIP.

 

4.    Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi będą przetwarzane w celu:

a)     realizacji Programu, w tym wydania nagród oraz dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO);

5.     W razie wyrażenia osobnej zgody w formularzu zgłoszeniowym lub w innej formie - w celu przekazywania informacji handlowej w postaci marketingu produktów i usług, w trakcie trwania Programu i po jego zakończeniu  – w tym informowania o promocjach realizowanych wspólnie lub oddzielnie z współpracującymi z Shell dystrybutorami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

6.    Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Programie.

7.  Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do:

•sprostowania danych,

•usunięcia danych,

•ograniczenia przetwarzania danych,

•przenoszenia danych,

•wniesienia sprzeciwu,

•cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.    Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    W trakcie rejestracji Uczestnik może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres email i numer telefonu w celach otrzymywania informacji handlowo-marketingowych i marketingu bezpośredniego Shell lub współpracujących z nim podmiotów w trakcie oraz po zakończeniu Programu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Zgoda ta jest dobrowolna, może być w każdym czasie cofnięta i nie warunkuje uczestnictwa w Programie. Zgody mogą być udzielane osobno na:
– przesyłanie informacji handlowej w formie elektronicznej- zgodnie z  art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
- przesyłanie marketingu bezpośredniego z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.).

10.     Dane osobowe są przekazywane w niezbędnym zakresie Organizatorowi, Strategicznym Dystrybutorom oraz spółce Ideo sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zapewniającej wsparcie techniczne na rzecz Organizatora i Shell w związku z realizacją Programu.

11.   Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do należytego przeprowadzenia Programu, wydania Nagród i rozpatrzenia reklamacji. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną zniszczone lub zanonimizowane.

12.   Aktualna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej pod adresem. https://www.shell.pl/privacy/b2b-notice.html


 

§ 10 Ważność Punktów

1.    Punkty  wydane po dniu 30 września 2014 r. zachowują ważność przez okres 4 lat  od dnia ich przyznania. 

2.    Organizator unieważnia Punkty starsze niż 4 lata co roku 31 grudnia począwszy od 2017r.

3.   Shell wyklucza z Programu Uczestnika i unieważnia Punkty znajdujące się na jego koncie, jeżeli Uczestnik nie jest aktywny przez okres 12 miesięcy. Pod pojęciem nieaktywności Uczestnika rozumie się sytuację, w której Uczestnik nie dokonał zakupu, od Strategicznego Dystrybutora z którym był związany w programie.

 

 

§ 11 Zmiany i likwidacja Programu

 

1.   Shell może dowolnie zadecydować o zakończeniu Programu.

2.  Obwieszczenie zakończenia Programu będzie przez  Shell udostępnione na stronie programu z wyprzedzeniem przynajmniej 60 dni. Obwieszczenie będzie zawierać szczegółowe warunki  zakończenia i datę ostatecznego terminu wymiany Punktów.

3.  Po zakończeniu Programu Punkty nie mogą być gromadzone ani wymieniane na Nagrody.

 

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

1.     Przystępując do Programu Uczestnik wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

2.     Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem zamieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie Internetowej. Uczestnicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub przesyłki pocztowej.

4.     Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

5.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

6.     Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Programem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

7.     Organizator i Shell wskazują, że Shell może przejąć obowiązki Organizatora w trakcie trwania Programu, o czym Uczestnicy zostaną uprzednio powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub przesyłki pocztowej.

 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 sierpnia 2020  roku.